Her han du blive klogere på vores handelsvilkår

Betingelser for brugen af Wedio

Disse betingelser (herefter kaldet “vilkår”) regulerer adgangen til og anvendelse af den platform og de muligheder (herefter kaldet ”tjenesterne”), som Wedio ApS (CVR-nr. 39462419), Langelandsgade 207, 8200 Aarhus N, Danmark (herefter kaldet ”Wedio”) stiller til rådighed for sine brugere. Brugere omtales herefter som ”dig”, ”din, ”du” etc.

Din adgang til og brug af tjenesterne kan alene ske med dit foregående samtykke. Det er vigtigt, at du læser disse vilkår forinden du benytter tjenesterne.

Der gælder supplerende vilkår for deltjenester jf. særskilt afsnit nedenfor, og du vil skulle acceptere sådanne særlige vilkår forinden benyttelse påbegyndes. Supplerende vilkår gælder i tillæg til nærværende vilkår, og ved uoverensstemmelse gælder de supplerende vilkår forud for nærværende vilkår.

Disse vilkår samt supplerende vilkår kan ensidigt ændres af Wedio. Du får besked ved næste login på tjenesterne, og ved fortsat brug af tjenesterne efter sådanne informationer samtykker du til ændringerne. Information kan også ske via e-mail eller andre kontaktoplysninger du har afgivet.

Tjenesterne

Tjenesterne udgør en teknologiplatform, som sætter brugerne i stand til via deleøkonomi at udnytte enkeltstående aktiver i perioder, hvor ejeren ikke selv skal benytte det pågældende aktiv. I den forbindelse præciseres, at Wedio alene formidler kontakten mellem brugerne, da brugerne selv arrangerer og planlægger brug/leje/lån af et eller flere aktiver (herefter kaldet en ”slutaftale”). Enhver slutaftale indgås uden nogen form for ansvar for Wedio, det være sig i relation til aftalens indhold og vilkår, mangler og reklamationer efterfølgende.

Al information vedrørende aktiver udbudt via tjenesterne beror alene på information fra den bruger, der udbyder aktiverne til deling, og Wedio påtager sig ingen forpligtelse til at gennemgå de enkelte brugeres profiler og listede aktiver til deling.

Tjenesterne stilles til rådighed som en begrænset, ikke-eksklusiv, genkaldelig, ikke-overdragelig licens. Licensen omfatter adgang til og brug af de applikationer Wedio stiller til rådighed.

Du må ikke ændre på indholdet, omgå systemet eller fjerne nogen meddelelser om copyright, varemærke eller andre ejendomsrettigheder fra nogen del af tjenesterne, reproducere, distribuere, licensere eller på anden vis udnytte tjenesterne bortset fra som udtrykkeligt tilladt til ovenstående formål. 

Tjenesterne stilles til rådighed ”as-is”, dvs. Wedio garanterer ikke, at tjenesterne eller nogen del deraf fungerer på specifikt hardware eller enheder. Der garanteres ikke en specifik oppetid og du skal selv sørge for fornøden beskyttelse mod virus, malware mm., idet Wedio naturligvis implementerer fornøden og rimelig beskyttelse af data og system i softwaren og på den hardware Wedio benytter. 

Der ydes ingen kompensation for funktionsfejl og forsinkelser. 

Medlemskonti

Du skal oprette en medlemskonto og i den forbindelse afgive de oplysninger Wedio fra gang til gang måtte kræve. Du skal være mindst 18 år gammel og Wedio kan kræve verificering med NemID. Der kræves ved kontoregistrering, at du indsender visse personlige oplysninger samt mindst en gyldig betalingsmetode (enten et kreditkort eller en accepteret betalingspartner). Du er selv ansvarlig for at data til enhver tid er ajourført, hvilket skal ske via din personlige medlemsside.

Når du ønsker at blive registeret som medlem, vil du blive bedt om at afgive personlige brugerdata vedrørende blandt andet navn, adresse, e-mail, telefonnummer m.v. Som bruger giver du derfor udtrykkeligt samtykke til, at disse oplysninger behandles, opbevares og videregives af Wedio til vore samarbejdspartnere jf. afsnittet om Tredjepartstjenester og indhold.

Tjenesterne må ikke bruges af personer under 18 år, og du må ikke overlade brugen til andre.

Slutaftaler

Slutaftaler regulerer forholdet mellem brugerne (lejer/udlejer) vedr. et eller flere aktiver. Såfremt en slutaftale ikke overholdes, herunder de supplerende vilkår der gælder, kan Wedio uden varsel lukke et medlems profil.

Tjenesten fungerer alene som et sted, hvor brugerne kan få kontakt med hinanden, og Wedio er ikke, og bliver ikke en del af slutaftalen mellem brugerne. 

I det omfang der tegnes en forsikring fremgår dette af slutaftalen og der henvises til de vilkår, der gælder for den valgte forsikring. Der kan være aktiver, hvor der gælder en obligatorisk forsikring.

Særlige vilkår for et givent aktiv fremgår af slutaftalen, og eventuelle skader på et aktiv noteres ved slutaftalen begyndelse.

Brugerne har det fulde ansvar for alle oplysninger, herunder billeder, tekst og andet indhold der annonceres med og efterfølgende anføres i en slutaftale. 

Hvid en bruger ønsker at indgå en slutaftale kan denne sende en anmodning/forespørgsel. Ved at sende en anmodning og sende din e-mailadresse accepterer du at Wedio gennemfører kommunikation i Wedio interne kommunikationssystem, herunder at Wedio til enhver tid kan tilgå og læse kommunikationen. Dette for at sikre at ingen omgår tjenesterne og benytter disse men indgår aftale/afregner udenom Wedio. 

Slutaftalen indgås via tjenesten og hvis onlinebetaling er aktiveret vil brugeren kunne betale med sit betalingskort via betalingsgatewayen, der tilbydes af Wedio tredjeparts-betalingsudbyder.

Adgang og kommunikation

Enhver kommunikation via tjenesterne vil kunne ses af medarbejdere hos og repræsentanter for Wedio, og Wedio kan fjerne eller redigere informationer fra en sådan kommunikation tilligemed, at Wedio fra tid til anden kan benytte e-mailservere fra tredjeparter til at sende og spore modtagelse af e-mails med forespørgsler, samt til at analysere mønstret for brug af forespørgselsfunktionen rapporteret af disse sporingssystemer fra tredjeparter.

Reparations- eller rengøringsudgifter ved slutaftaler

Du er ansvarlig for udgifterne til reparation af skader på eller nødvendig rengøring af de aktiver, der fremgår af en slutaftale udover skader, som skyldes “normalt slid og ælde”.

Hvis en anden bruger rapporterer et behov for reparation eller rengøring og du har betalt depositum, forbeholder Wedio sig at tilbageholde depositummet indtil du og den anden bruger har afklaret mellemværende.

Betaling

Brugen af tjenesterne er belagt med betaling til den/dem du indgår en slutaftale med. Derudover kan der være betalingsgebyrer og omkostninger til Wedio. Du skal anvende den af Wedio tilbudte betalingsgateway. Det præciseres, at Wedio alene er formidler og på ingen måde indestår for betaling eller hæfter for nogen del af den indgåede slutaftale. 

Hvis du afbestiller/annullerer en aftale med en anden bruger, skal du muligvis betale afbestillingsgebyr. Ansvaret ligger mellem lejer og udlejer at aftale eventuel tilbagebetaling af beløb. Muligheder og vilkår fremgår af den enkelte slutaftale du indgår med den anden bruger.

Tredjepartstjenester og indhold

Ved brug af tjenesterne kan Wedio benytte tredjepartstjenester og indhold, der sikrer en stabil og brugervenlig drift af tjenesterne. Du kan læse mere herom i Wedio datapolitik. Din adgang til tjenesterne er underlagt vilkårene anført i tredjeparts vilkår, og du henvises til at læse mere ved de respektive tredjeparter.

Afgivne brugerdata bliver registreret og opbevaret af Wedio som dataansvarlig og i fornødent omfang stillet til rådighed for dig og andre brugere, der ønsker at indgå en slutaftale. For at beskytte personligt data og værne om privatlivets fred, bliver brugerdataene behandlet strengt fortroligt bortset fra foranstående, og Wedio sikrer løbende at it-løsningerne er forsvarlige og behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. 

Du må ikke afgive personfølsomme oplysninger om f.eks. religion, race, politiske tilhørsforhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering, helbredsmæssige oplysninger m.v., idet vi ikke har tilladelse til at behandle og videregive disse oplysninger. Såfremt du mod forventning måtte afgive oplysninger herom, forbeholder Wedio sig retten til at slette disse uden varsel. 

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig, og du har til enhver tid ret til at anmode om, at de registrerede oplysninger slettes.

Skat og afgifter

Du er selv ansvarlig for betaling af enhver skat og afgift ved udleje af aktiver mm. I det omfang Wedio pålægges at indeholde/opkræve/afregne skat og/eller afgifter accepterer du at Wedio som følge heraf gør dette og afregner beløb til det offentlige i overensstemmelse hermed.

Derudover er du selv ansvarlig for dine skattemæssige forhold, herunder forskudsregistreringer og skattemæssige opgørelser.

Kommunikation

Når du opretter en medlemskonto, accepterer du, at modtage bindende beskeder og information vedr. dit medlemskab og brug via de kontaktinformation du oplyser (e-mail, SMS, adresse mm.). Du kan til enhver tid ændre dine valg (med respekt af de minimumskrav der skal overholdes) på din personlige medlemsside.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

For at opretholde en høj troværdighed om tjenesterne, kan Wedio når som helst, uden varsel og uden ansvar i øvrigt, slette, suspendere eller ændre din profil, såfremt du afgiver ukorrekte oplysninger, handler i strid med nærværende vilkår eller gældende lovgivning i øvrigt. 

Ansvarsfraskrivelse

Tjenesterne leveres som “de fremgår” og “som de er til rådighed”. Wedio fralægger sig erhvert ansvar og enhver forpligtigelse. Slutaftale indgås alene mellem brugerne og uden ansvar for Wedio for pålidelighed, kvalitet, mængde, stand eller andet vedrørende de tjeneter eller nogen tjenester en bruger stiller til rådighed, tilbyder og indgår aftale om. 

Ansvarsbegræsning

Under ingen omstændighed er Wedio ansvarlig for direkte eller inddirekte tab, tilfældige, pønale eller følgeskader, herunder mistet fortjeneste, data, personskade eller ejendomsskade relateret til tjenesterne og/eller resultaterne fra brug af tjenesterne. 

Skadesløsholdelse

Du indvilliger i at skadesløsholde og fritage Wedio, dets ansatte, direktion og ledelse fra ethvert krav, erstatningsansvar, forpligtelser, tab, ansvar og udgifter (herunder advokatsalærer), der forekommer på baggrund af eller i forbindelse med din brug af tjenesterne. 

Ændringer

Du skal jævnligt sørge for at holde dig ajourført med de gældende betingelser, idet der grundet ændringer i Wedio tjenester, lovgivningen, m.v. kan ske ændringer.  

Diverse

Såfremt du har spørgsmål til Wedio systemer og tjenesterne eller betingelser, er du meget velkommen til at kontakte Wedio pr. e-mail, info@wedio.dk

Tvister

Såfremt der måtte opstå tvist på baggrund af tjenesterne, website og ydelser eller hertil relaterede forhold i relationen mellem dig og Wedio, skal tvisten afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole med Københavns Byret som aftalt værneting. 

I tilfælde af utilfredshed med vore tjenester eller vor behandling af en given sag, skal du altid rette direkte henvendelse til os. Hvis ikke vi i fællesskab kan finde en løsning, kan klager indgives til Forbrugerklagenævnet, hvis du er forbruger. Du kan læse mere på www.forbrug.dk.

 

Aarhus C, December 2018

Wedio ApS CVR-nr. 39462419 Langelandsgade 207, 8200 Aarhus N

Bliv en del af Wedio-familien

Hvad venter du på? Læs mere om, hvordan det fungerer, eller opret en gratis profil. 

Wedio.dk Billede af platformen
Close Menu